Cerca Associacions

Nombre de resultats 113 resultats

 • Fundació MIFAS

  Fundació MIFAS

  Girona (Girona) · Discapacitat física

  Objectius

  • Prestar serveis de caràcter social i assistencial: Centres ocupacionals, centres de dia, acolliment residencial (Residència assistida; llar residència), rehabilitació, etc.
  • Crear tota mena d'iniciatives i empreses per donar feina estable a les persones amb disminució física.
  • Potenciar i donar suport tècnic per tal de propiciar la màxima integració de les persones amb discapacitat física al món laboral i social.
  Més informació
 • Associació Catalana de les Neurofibromatosis (ACNEFI)

  Associació Catalana de les Neurofibromatosis (ACNEFI)

  Barcelona (Barcelona) · Discapacitat psíquica

  Objectius

  • Donar a conèixer la malaltia.
  • Informar els afectats i familiars.
  • Donar suport i assessorament.
  Més informació
 • Fundació Privada ALTEM

  Fundació Privada ALTEM

  Figueres (Girona) · Discapacitat psíquica

  Objectius

  • L'atenció de les persones amb discapacitat intel·•lectual i/o malaltia mental, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida.
  Més informació
 • Fundació Privada Ramon Noguera de Girona

  Fundació Privada Ramon Noguera de Girona

  Girona (Girona) · Discapacitat psíquica

  Objectius

  • Gestionar centres, serveis i programes adreçats a persones amb discapacitat intel•·lectual.
  • Gestionar centres, serveis i programes adreçats a infants amb trastorns en el desenvolupament.
  • Gestionar programes de practicants i voluntaris.
  • Gestionar programes d'innovació i recerca.
  Més informació
 • La TUTELA, Fundació Privada Catalana Tutelar de Discapacitats Psíquics

  La TUTELA, Fundació Privada Catalana Tutelar de Discapacitats Psíquics

  Girona (Girona) · Discapacitat psíquica

  Objectius

  • L'exercici de les institucions tutelars: tutela, curatela, administració de béns i defensa judicial.
  • La promoció de la incapacitat legal graduada com a garantia de protecció.
  • L'assessorament integral i especialitzat a les famílies i/o tutors (persones físiques).
  • La promoció i creació de serveis assistencials i de suport per les persones amb discapacitat psíquica i les seves famílies.
  • La col·laboració i participació amb les organitzacions, institucions i organismes públics o privats, a fi d'aconseguir els mitjans i les reformes legislatives més adients per a les necessitats de les persones amb discapacitat psíquica.
  Més informació
 • Associació Catalana de Dislèxia i altres Trastorns Específics d'Aprenentatge

  Associació Catalana de Dislèxia i altres Trastorns Específics d'Aprenentatge

  Barcelona (Barcelona) · Dislèxia

  Objectius

  • Agrupar persones afectades per la dislèxia i/o altres trastorns d'aprenentatge, famílies i tutors de nens i adolescents dislèxics, professionals, entitats i qualsevol persona interessada per aquests trastorns.
  • Informar, formar i sensibilitzar als professionals implicats en el desenvolupament escolar, acadèmic i emocional dels alumnes dislèxics: mestres, professors, tutors, neuròlegs, pediatres, logopedes i psicòlegs, i tota aquella persona vinculada d'alguna manera, a promoure el benestar d'aquestes persones.
  • Obtenir el reconeixement de la condició de dislèxic i per tant que sigui atès adequadament en el seu procés educatiu, formatiu i, posteriorment en l'àmbit laboral.
  • Impulsar i col·laborar en l'estudi i investigació sobre la dislèxia i altres dificultats específiques.
  Més informació
 • Associació per a l'estudi i tractament de les dificultats de l'aprenentatge - Avesedari

  Associació per a l'estudi i tractament de les dificultats de l'aprenentatge - Avesedari

  Sant Just Desvern (Barcelona) · Dislèxia

  Objectius

  • Donar eines als nens i nenes per evitar el fracàs escolar.
  Més informació
 • Associació de familiars Anònims

  Associació de familiars Anònims

  Girona (Girona) · Drogodependència

  Objectius

  • Ajudar les persones que tenen familiars amb problemes d'addicció a les drogues.
  Més informació
 • Associació Tramuntana d'Ajut i Reinserció al Toxicòman (ATART)

  Associació Tramuntana d'Ajut i Reinserció al Toxicòman (ATART)

  Girona (Girona) · Drogodependència

  Objectius

  • El tractament i l'atenció sanitària i la reinserció, segons plans i àmbits d'intervenció de totes les persones amb problemàtiques socials que necessiten especial atenció, donant prioritat a les derivades de les addiccions i de la salut mental, així com les que generen especial marginació i falta d'adaptació social.
  • Formació, promoció, creació, assessorament i titularitat de tota classe de programes i obtenció de mitjans i recursos per serveis sanitaris, socials i sociosanitaris.
  • Investigació, prevenció i docència.
  • La col·laboració amb altres entitats, tant públiques com privades, per aconseguir els objectius abans enumerats. Sociosanitaris.
  Més informació
 • Federació Catalana de Drogodependències

  Federació Catalana de Drogodependències

  Barcelona (Barcelona) · Drogodependència

  Objectius

  • Facilitar un espai d'intercanvi i suport a les entitats que treballen en l'àmbit de les drogodependències.
  • Representar les entitats de forma col·lectiva davant la societat i les administracions.
  • Promoure solucions i alternatives a les problemàtiques que generen les drogodependències en els individus i en la mateixa societat.
  • Compartir objectius entre les entitats.
  • Influir en les polítiques públiques perquè beneficiïn a les persones consumidores i/o addictes, les seves famílies i la societat en general.
  Més informació
 • Narcòtics Anònims

  Narcòtics Anònims

  Girona (Girona) · Drogodependència

  Objectius

  • Ajudar persones amb problemes d'addicció a les drogues.
  Més informació
 • Associació Espanyola d'Esclerosis Lateral Amiotròfica (ADELA)

  Associació Espanyola d'Esclerosis Lateral Amiotròfica (ADELA)

  Madrid (Madrid) · Esclerosi Lateral Amiotròfica

  Objectius

  ADELA té com a fi la lluita, en tots els seus aspectes, contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica i altres malalties de la Motoneurona. Per això l'Associació desenvolupa activitats d'assistència als malalts i de promoció de la recerca. Concretament, i sense caràcter exhaustiu, són activitats pròpies d'ADELA:

  • Facilitar informació, orientació, assessorament i recolzo en tots els problemes derivats d'aquestes malalties i de les seves conseqüències.
  • Promoure l'agrupació de persones afectades per aquestes malalties o interessades personalment o professionalment en elles, per treballar de forma coordinada en la cerca de solucions.
  • Proporcionar serveis soci-terapèutics i suport als malalts d'ELA i les seves famílies i aquelles persones amb malalties de la motoneurona, d'acord amb els criteris administratius i tècnics establerts en la Junta Directiva. 
  • Promoure la formació professional, la inserció laboral i l'ocupació que permeti la creació de llocs de treball per als nostres malalts, així com la seva integració al mercat de treball.
  • Informar i sensibilitzar a l'opinió pública i a les institucions públiques i privades sobre els problemes que aquestes malalties produeixen en pacients, famílies i societat.
  • Estimular i col·laborar amb la recerca científica d'aquestes malalties.
  Més informació
 • Fundació internacional Miquel Valls contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (Fundació Miquel Valls)

  Fundació internacional Miquel Valls contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (Fundació Miquel Valls)

  Calella (Barcelona) · Esclerosi Lateral Amiotròfica

  Objectius

  • Millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i oferir suport a les seves famílies.
  • Oferir una atenció integral i especialitzada a nivell social, psico-emocional i d'atenció a la dependència.
  • Millorar l'atenció sociosanitària que reben les persones afectades d'ELA i famílies, oferint una atenció multidisciplinària adequada a les seves necessitats, a través d'una Unitat Hospitalària especialitzada.
  • Oferir suport, assessorament, informació i acompanyament a les famílies al llarg de tot el procés d'evolució de la malaltia, servint de punt de referència.
  • Posar a disposició de les famílies un Banc de Productes de Suport i una ortopèdia sense ànim de lucre adequat a les necessitats de les persones afectades d'ELA, contribuint al fet que puguin disposar dels materials necessaris per millorar la seva autonomia, confortabilitat i seguretat en les activitats de la vida diària.
  • Fomentar la creació de grups de suport entre familiars de persones afectades d'ELA.
  • Potenciar i recolzar la investigació de la malaltia, amb l'objectiu de trobar un tractament eficaç per l'ELA.
  • Facilitar la coordinació i el treball transversal i en xarxa dels diferents recursos públics i privats que atenem les persones afectades d'ELA i les seves famílies.
  • Defensar els drets de les persones afectades d'ELA i de les seves famílies i actuar d'intermediaris amb la resta de recursos, amb la finalitat d'aconseguir millores i oferir alternatives a les mancances dels mateixos.
  • Donar a conèixer la malaltia i la seva problemàtica a la societat en general.
  Més informació
 • Fundació Esclerosi Múltiple (FEM)

  Fundació Esclerosi Múltiple (FEM)

  Barcelona (Barcelona) · Esclerosi Múltiple

  Objectius

  • Millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'EM i destinar recursos a la investigació.
  • Sensibilitzar la societat civil.
  • Potenciar la investigació.
  • Crear recursos adients a les necessitats de les persones.
  Més informació
 • Associació Catalana d'Afectats Espina Bífida i Hidrocefàlia (ACAEBH)

  Associació Catalana d'Afectats Espina Bífida i Hidrocefàlia (ACAEBH)

  Barcelona (Barcelona) · Espina Bífida

  Objectius

  • La finalitat de l'associació és millorar la qualitat de vida de les persones nascudes amb espina bífida i els seus familiars.
  • Els objectius principals són orientar, informar i donar suport a les persones amb espina bífida i les seves famílies per intentar aconseguir la seva participació social i una plena normalització en tots els àmbits: personal, familiar, social i laboral.
  • Altres reptes de l'associació són: informar i sensibilitzar la població sobre la situació de les persones amb espina bífida, així com incidir en la importància de la prevenció per evitar aquesta malformació.
  Més informació